Сумесная заява адносна гвалту і рэпрэсій у Беларусі

Сумесная заява місій ЗША, Вялікабрытаніі, Швейцарыі і Еўрапейскага саюза ад імя краін ЕС, прадстаўленых у Мінску, адносна прымянення гвалту і рэпрэсій у Беларусі

Мінск, 28/08/2020

Мы ўжо неаднаразова заяўлялі пра сваю салідарнасць з народам Беларусі, які патрабуе забеспячэння асноўных правоў і свабод чалавека праз правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Мы надзвычай уражаныя мірнымі дэманстрацыямі, якія працягваюцца па ўсёй Беларусі. Яны сведчаць рашучасць і мужнасць народа Беларусі ў імкненні да дэмакратычных пераменаў.

З часу выбараў мы былі сведкамі бесчалавечнага і непрапарцыйнага прымянення праваахоўнымі органамі сілысупраць мірных дэманстрантаў і простых грамадзян. Мы бачым мноства сведчанняў сур’ёзных траўм, атрыманых у выніку такога прымянення сілы. Нам таксама становіцца вядома пра незлічоныя выпадкі жорсткага абыходжання і прыніжэння ў дачыненні да затрыманых. Мы выказваем салідарнасць з усімі ахвярамі гвалту і жорсткага абыходжання. Мы спачуваем сем’ям загінулых. Цяжка паверыць у тое, што, на вялікі жаль, мы сталі сведкамі гібеліі пакут людзей, знявагі чалавечай годнасці і правасуддзя ў Беларусі.

Мы асуджаем непрапарцыйнае прымяненне сілы і заклікаем улады Беларусі спыніць гвалт і пагрозы прымянення ваеннай сілы супраць уласных грамадзян, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць усіх несправядліва затрыманых. Неабходна спыніць запалохванне і пераслед папалітычных матывах. Мы заклікаем улады Беларусі выконваць прынятыя на сябе міжнародныя абавязацельствы па забеспячэнні асноўных дэмакратычных свабод і правоўчалавека. Мы чакаем паўнавартаснага і празрыстага расследавання ўсіх меркаваных злачынстваў і злоўжыванняў з мэтай прыцягнення вінаватых да адказнасці. Толькі гэта створыць магчымасць для мірнага ўрэгулявання крызісу на аснове адкрытага нацыянальнага дыялогу.

***

Совместное заявление миссий США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленных в Минске, относительно применения насилия и репрессий в Беларуси

Минск, 28/08/2020

Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов. Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси. Они демонстрируют решимость и мужество народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам.

Со времени выборов мы становимся свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших. Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси.

Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных. Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам. Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые насебя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только этосоздаст возможность для мирного урегулирования кризисана основе открытого национального диалога.