Пра прымусовую пасадку рэйса Ryanair FR4978 i несправядлiвае затрыманне Рамана Пратасевiча

A woman holds a poster reads "I'm/we're Raman Pratasevich" as she waits to see passengers of the Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, after its landing at

Місія ЗША пра АБСЕ
Пра прымусовую пасадку рэйса Ryanair FR4978 i несправядлiвае затрыманне Рамана Пратасевiча
Tэкст выступу Паверанай у справах Кортнi Острыян на спецыяльным пасяджэннi Пастаяннага савета
Вена, 25 мая 2021 года

 

Злучаныя Штаты рашуча асуджаюць прымусовае перанакiраванне ў Мінск авiярэйса паміж дзвюма краінамі-членамі ЕС і саюзнікамі па НАТА і далейшы арышт у Мінску журналіста і сузаснавальніка тэлеграм-канала Nexta Рамана Пратасевіча і яго сяброўкi Сафіi Сапега. Перанакiраванне падаецца заснаваным на ілжывых падставах i стварыла пагрозу жыццям больш за ста пасажыраў. Mы далучаемся да многіх іншых у гэтай зале і патрабуем неадкладнага вызвалення затрыманых. Як сказаў дзяржсакратар Блінкен, гэта быў шакавальны ўчынак.

Патрабуецца поўнае і празрыстае расследаванне інцыдэнту, і ўсe, хто адыграў ролю ў гэтых нахабных дзеяннях, павіннны быць прыцягнуты да адказнасці. Паведамленнi аб датычнасцi беларускіх спецслужбаў і выкарыстанні беларускай ваеннай авіяцыі для суправаджэння самалёта выклікаюць глыбокую занепакоенасць. Мы не можам дазволіць, каб гэтыя абуральныя дзеяннi былi пакiнуты без адказу і стварылi новы трывожны прэцэдэнт для аўтарытарных злоўжыванняў.

Мы шчыльна каардынуем нашу рэакцыю з партнёрамі, у тым ліку з прадстаўнікамі ЕС, Літвы і Грэцыі. Улічваючы наяўнасць сведчанняў пра тое, што прымусовая пасадка рабiлася на падставе ілжывых нагодаў, мы падтрымліваем разгляд гэтых падзей і, пры неабходнасці, прыняцце дысцыплінарных мераў на запланаваным на 27 мая пасяджэнні Савета Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі.

Тое, што рэжым Лукашэнкі пайшоў на такое, каб захапіць Рамана Пратасевіча, падкрэслівае страх рэжыму перад незалежнымі СМІ і галасамі апанентаў. Спадар Пратасевіч не здзейсніў аніякага злачынства, але яму прад’яўлена абвінавачанне, па якiм яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі ў якасці помсты за яго журналісцкую дзейнасць. Рэжым Лукашэнкі даў ясна зразумець, што лічыць спадара Пратасевіча сваім апанентам. Мы вельмі занепакоеныя магчымым жорсткім абыходжаннем з iм у час зняволення. Беларускія ўлады нясуць поўную адказнасць за бяспеку і здароўе спадара Пратасевіча і спадарыні Сапега. Сваёй працай у мінулым годзе спадар Пратасевіч выкрываў акты міліцэйскай жорсткасці і катаванняў, якія ў далейшым знайшлі пацверджанне ў экспертным дакладзе Маскоўскага механізма. Беларусь павінна неадкладна вызваліць спадара Пратасевіча і расследаваць праявы жорсткасці, якія ён дапамог выкрыць. Мы, як дзяржавы-ўдзельніцы, падпісалі шэраг палітычных абавязацельстваў па падтрымцы незалежных СМІ як важнага кампанента свабоднага грамадства і дэмакратычнага, адказнага ўрада.

Злучаныя Штаты адназначна асуджаюць пастаянны пераслед і затрыманне рэжымам Лукашэнкі журналістаў, прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці за ажыццяўленне імі сваіх правоў чалавека і асноўных свабод. Мы заклікаем неадкладна вызваліць усіх несправядліва затрыманых. Мы падтрымлiваем беларускі народ у яго імкненні да свабоднай, дэмакратычнай і квітнеючай будучыні і паўтараем яго заклік да рэжыму паважаць правы чалавека і асноўныя свабоды, распачаць сапраўдны нацыянальны дыялог з мiжнародным удзелам, правесцi новыя свабодныя і сумленныя выбары і неадкладна вызваліць усіх палітвязняў.

 

Дзякуй, спадарыня старшыня.

 

_____________________________________________________________

 

О вынужденной посадке рейса Ryanair FR4978 и несправедливом задержании Романа Протасевича

 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен
на Специальном заседании Постоянного совета в Вене
25 мая 2021 года

Соединенные Штаты решительно осуждают принудительное перенаправление в Минск авиалайнера, следовавшего рейсом между двумя государствами-членами Европейского союза и союзниками по НАТО, которое, как представляется, было основано на ложных предлогах, поставив под угрозу жизни более ста человек, находившихся на борту, и последующий арест в Минске журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его соратницы Софии Сапеги. Мы присоединяемся ко многим другим делегациям в этом зале и требуем их немедленного освобождения. Как заявил Госсекретарь Блинкен, это был шокирующий акт.

Необходимо провести полное и прозрачное расследование этого инцидента, и все, кто сыграл определенную роль в этих вопиющих действиях, должны быть привлечены к ответственности. Сообщения о причастности белорусских спецслужб и использовании белорусской военной авиации для сопровождения самолета вызывают глубокую озабоченность. Мы не можем допустить, чтобы эта вопиющая акция осталась без ответа и создала тревожный новый прецедент для авторитарных нарушений.

Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая официальных лиц ЕС, Литвы и Греции. Учитывая веские основания полагать, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем запланированное на 27 мая заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий и, при необходимости, принятия дисциплинарных мер.

Тот факт, что режим Лукашенко пошел на такие крайности, чтобы захватить Романа Протасевича, подчеркивает страх режима перед независимыми средствами массовой информации и критическими голосами. Г-н Протасевич не совершал никаких преступлений, однако ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет в отместку за его журналистскую деятельность. Режим Лукашенко ясно дал понять, что считает г-на Протасевича своим противником. Мы крайне обеспокоены возможным жестоким обращением с ним в заключении. Белорусские власти несут полную ответственность за безопасность и здоровье г-на Протасевича и г-жи Сапеги. Работа г-на Протасевича за прошедший год выявила акты жестокости и пыток со стороны милиции, которые были дополнительно подтверждены докладом экспертов Московского механизма. Беларусь должна немедленно освободить г-на Протасевича и расследовать жестокость, которую он помог разоблачить. Мы, как государства-участники, взяли на себя ряд политических обязательств по поддержке независимых СМИ как важнейшего компонента свободного общества и демократического, подотчетного правительства.

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают продолжающиеся преследования и задержания режимом Лукашенко журналистов, представителей оппозиции и гражданского общества за осуществление ими своих прав человека и основных свобод. Призываем к немедленному освобождению всех лиц, несправедливо удерживаемых под стражей. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему и присоединяемся к его призыву к режиму уважать права человека и основные свободы, участвовать в подлинном, расширенном национальном диалоге, провести новые свободные и справедливые выборы и немедленно освободить всех политических заключенных.

Благодарю вас, г-жа Председатель.

###

 

 

 

https://osce.usmission.gov/ru/%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b0-ryanair-fr4978-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80/