О ситуации в Беларуси

Из выступления пресс-секретаря Государственного Департамента США Неда Прайса на брифинге 31 марта 2021 года

Соединенные Штаты стремятся улучшить характер двусторонних отношений с Беларусью; эти усилия получили широкую поддержку обеих партий при нескольких президентских администрациях. Мы по-прежнему хотим, чтобы Беларусь была успешной как независимая, процветающая, демократическая страна.

Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов 2020 года, насильственной и репрессивной тактикой после них, а также наличие более чем трехсот политических заключенных не могут быть проигнорированы. Многие американские официальные лица неоднократно и напрямую заявляли об этом белорусским властям с момента выборов.

В 2015 году Министерство финансов США выдало – и с тех пор ежегодно продлевает – Генеральную лицензию, разрешающую операции с девятью государственными предприятиями в Беларуси. Это было сделано из-за заметного в то время прогресса в области прав человека и, в частности, вследствие освобождения всех политических заключенных.

К сожалению, мы наблюдаем, что ситуация с правами человека является, пожалуй, наихудшей в истории независимой Беларуси. С учетом того, что в настоящее время в Беларуси содержатся под стражей более 300 политических заключенных, Государственный департамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций, особенно в свете мнения Конгресса, выраженного в Акте о суверенитете и демократии Беларуси 2020 года. Текущий период приостановки санкций истекает 26 апреля.

Этот шаг не является необратимым, и мы призываем белорусские власти предпринять шаги, которые позволят нам сделать это, в частности, освободив всех политических заключенных.

Режим Лукашенко по-прежнему может предпринять необходимые шаги, чтобы изменить курс и освободить всех незаконно заключенных в тюрьму лишь за мирное проявление несогласия с властями, приверженность иным взглядам или смелость участвовать в выборах.

Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насильственных действий властей против белорусского народа.

Кроме того, мы продолжаем призывать власти к конструктивному диалогу с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, который бы вел к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением.

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому будущему.

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-31-2021/

***

Аб сітуацыі ў Беларусі

З уступнай заявы прэс-сакратара Дзярждэпартамента ЗША Нэда Прайса на брыфiнгу 31 сакавiка 2021 года

Злучаныя Штаты імкнуцца палепшыць характар двухбаковых адносінаў з Беларуссю; гэтыя намаганні атрымалі шырокую падтрымку абедзвюх партый пры некалькіх прэзідэнцкіх адміністрацыях. Мы па-ранейшаму хочам, каб Беларусь была паспяховай як незалежная, квітнеючая, дэмакратычная краіна.

Аднак падзеі, звязаныя з фальсіфікацыяй прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, гвалтоўнай і рэпрэсіўнай тактыкай пасля іх, а таксама наяўнасць больш чым трохсот палітычных зняволеных не могуць быць праігнараваныя. Амэрыканскія афіцыйныя асобы неаднаразова заяўлялі пра гэта беларускім уладам.

У 2015 годзе Міністэрства фінансаў ЗША выдала – і з таго часу штогод падаўжаў – Генеральную ліцэнзію, якая дазваляе аперацыі з дзевяццю дзяржаўнымі прадпрыемствамі ў Беларусі. Гэта было зроблена з-за прыкметнага ў той час прагрэсу ў галіне правоў чалавека і, у прыватнасці, дзякуючы вызваленню ўсіх палітычных вязняў.

На жаль, мы назіраем, што сітуацыя з правамі чалавека з’яўляецца, бадай, найгоршай у гісторыі незалежнай Беларусі. У сувязі з тым, што ў цяперашні час у Беларусі ўтрымліваецца больш за 300 палітычных зняволеных, Дзяржаўны дэпартамент не можа рэкамендаваць чарговы працяг прыпынення санкцый, асабліва ў святле меркавання Кангрэса, выяўленага ў Акце аб суверэнітэце і дэмакратыі Беларусі 2020 года. Бягучы тэрмін падаўжэння мінае 26 красавіка.

Гэты крок не з’яўляецца незваротным, і мы заклікаем беларускія ўлады здзейсніць крокі, якія дазволяць нам зрабіць гэта, у прыватнасці, вызваліўшы ўсіх палітычных зняволеных.

Рэжым Лукашэнкі па-ранейшаму можа распачаць неабходныя крокі, каб змяніць курс і вызваліць усіх незаконна зняволеных толькі за мірнае выказванне нязгоды з уладамі, прыхільнасць іншым поглядам або смеласць удзельнічаць у выбарах.

Мы заклікаем да поўнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення гвалтоўных дзеянняў уладаў супраць беларускага народа.

Акрамя таго, мы працягваем заклікаць улады да канструктыўнага дыялогу з лідэрамі палітычнай апазіцыі пад эгідай АБСЕ, які б вёў да свабодных і справядлівых выбараў пад міжнародным назіраннем.

Злучаныя Штаты будуць працягваць падтрымліваць беларускі народ у яго імкненні да дэмакратычнай будучыні.

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-31-2021/