Ануляванне дзеяння генеральнай ліцэнзіі па Беларусі 2G па прычыне парушэнняў правоў чалавека

Заява Дзяржаўнага Сакратара Энтані Блінкена

19 красавіка 2021 г.

Ануляванне дзеяння генеральнай ліцэнзіі па Беларусі 2G па прычыне парушэнняў правоў чалавека

Дзяржаўны дэпартамент ЗША цалкам падтрымлівае заяву, зробленую сёння Міністэрствам фінансаў ЗША, аб адклiканнi генеральнай ліцэнзіі і пачатку 45-дзённага перыяду для згортвання аперацый. Гэты крок з’яўляецца чарговым наступствам грэбавання беларускіх улад да правоў чалавека і невыканання Беларуссю сваіх абавязацельстваў у рамках міжнароднага права ў гэтай сферы.

У 2015 годзе Міністэрства фінансаў – па ўзгадненні з Дзяржаўным дэпартаментам – выдала ліцэнзію, якая дазваляла юрыдычным і фізічным асобам ЗША здзяйсняць пэўныя аперацыі з дзевяццю беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі. Да 2020 года генеральная ліцэнзія падаўжалася штогод у сувязі з заўважным прагрэсам, дасягнутым беларускімі ўладамі ў сферы правоў чалавека, і асабліва з вызваленнем усіх на той момант палітычных зняволеных.

Аднак у выніку рэпрэсій, учыненых ўладамі ў ходзе прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 года і пасля іх, сёння пад вартай у Беларусі знаходзяцца больш за 340 палітычных зняволеных. Улічваючы рэзкае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, урад ЗША вызначыў, што далейшае падаўжэнне дзеяння ліцэнзіі супярэчыла б Акту аб дэмакратыі ў Беларусі і было б несумяшчальна з амерыканскімі каштоўнасцямі. Дзевяць дзяржаўных прадпрыемстваў, якія падпадаюць пад гэтую меру, фінансуюць і падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, спрыяючы тым самым жорсткім рэпрэсіям у дачыненні да беларускага народа і пастаяннаму адыходу ад вяршэнства закона. 

Прыкладам рэгрэсу ў Беларусі з’яўляецца зняволенне палітычных дзеячаў, такіх як Сяргей Ціханоўскі, адважных лідэраў актывістаў, такіх як Марыя Калеснікава, і незалежных медыяэкспертаў, такіх як Ігар Лосік, – якія з’яўляюцца толькі трыма з сотняў беларусаў, несправядліва змешчаных у турмы рэжымам Лукашэнкі за адстойванне сваіх правоў чалавека і асноўных свабод.

Злучаныя Штаты заклікаюць беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць усіх несправядліва затрыманых і зняволеных. Больш за тое, мы абавязуемся ў супрацоўніцтве з міжнароднай супольнасцю і далей дамагацца прыцягнення да адказнасці асоб, вінаватых у парушэннях правоў чалавека ў Беларусі.

Павага да правоў чалавека, вяршэнства закона і выкананне абавязацельстваў Беларусі перад Арганізацыяй па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе застаюцца ключавымі ўмовамі для паляпшэння двухбаковых адносін.

Каб даведацца больш пра глабальную ліцэзію 2H, наведайце https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210419

__________________________________

 

Заявление Государственного секретаря Энтони Блинкена

19 апреля 2021 г.

Аннулирование действия генеральной лицензии по Беларуси 2G по причине нарушений прав человека

Государственный департамент США полностью поддерживает заявление, сделанное сегодня Министерством финансов США, об отзыве генеральной лицензии и начале 45-дневного периода для прекращения операций. Этот шаг является очередным последствием вопиющего пренебрежения правами человека со стороны белорусских властей и невыполнения Беларусью своих обязательств в рамках международного права в этой области.

В 2015 году Министерство финансов — по согласованию с Государственным департаментом —выдало лицензию, разрешающую юридическим и частным лицам США совершать определенные операции с девятью белорусскими государственными предприятиями, находящимися под санкциями. До 2020 года генеральная лицензия продлевалась ежегодно в связи с заметным прогрессом, достигнутым белорусскими властями в сфере прав человека, и в особенности с освобождением всех на тот момент политических заключенных. 

Однако в результате репрессий, учиненных властями в ходе президентских выборов в августе 2020 года и после них, сегодня более 340 политическими заключенных находятся под стражей в Беларуси. Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США определило, что дальнейшее продление действия лицензии противоречило бы Акту о демократии в Беларуси и было бы несовместимо с американскими ценностями. Девять государственных предприятий, подпадающих под эту меру, финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя тем самым жестоким репрессиям в отношении белорусского народа и постоянному отклонению от верховенства закона.

Примером регресса в Беларуси является заключение под стражу политических деятелей, таких как Сергей Тихановский, отважных лидеров активистов, таких как Мария Колесникова, и независимых медиаэкспертов, таких как Игорь Лосик, – которые являются лишь тремя из сотен белорусов, несправедливо помещенных в тюрьмы режимом Лукашенко за отстаивание своих прав человека и основных свобод.

Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных и заключенных в тюрьмы. Более того, мы обязуемся в сотрудничестве с международным сообществом и далее добиваться привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека в Беларуси.

Соблюдение прав человека, верховенства закона и выполнение обязательств Беларуси перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе остаются ключевыми условиями для улучшения двусторонних отношений.

Чтобы узнать больше о глобальной ліцензии 2H, посетите https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210419