Заява Амбасады ЗША

9 жніўня, у гадавіну фальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Злучаныя Штаты ў супрацоўніцтве з саюзнікамі і партнёрамі прадставілі новыя інструменты, каб прыцягнуць Аляксандра Лукашэнкі і яго рэжым да адказнасцi за працяг жорсткіх рэпрэсій у дачыненні да беларусаў як унутры, так і за межамі краіны. Сёння рэжым Лукашэнкі адказаў пагрозамі, спробамі запалохвання і далейшым скарачэннем прасторы для дыялогу.

Адказнасць за пагаршэнне адносінаў паміж ЗША і Беларуссю ляжыць на рэжыме — на яго няздольнасці дазволіць незалежным галасам у Беларусі прагучаць i яго нежадання выконваць свае міжнародныя абавязацельствы. Урад Злучаных Штатаў, пасол Джулі Фішэр і супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску працягнуць працу ў падтрымку народа Беларусі. Амерыканскія дыпламаты будуць працягваць узаемадзейнічаць з беларусамі, у тым ліку з лідэрамі прадэмакратычнага руху, прафесіяналамі СМІ, студэнтамі, настаўнікамі, спартсменамі і іншымі членамі грамадзянскай супольнасці, дзе б яны ні знаходзіліся. Злучаныя Штаты будуць працягваць супрацоўнічаць з элементамі грамадзянскай супольнасці і незалежнымі СМІ ў падтрымку асноўных свабод народа Беларусі.

Злучаныя Штаты ясна заяўлялі пра крокі, неабходныя для пераадолення ўнутранага крызісу ў Беларусі, вызначыныя ў справаздачы Экпсертнай мiсii AБСЕ: неадкладнае і безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, сапраўдны і ўсеабдымны дыялог з апазiцыяй i грамадзянскай супольнасцю, свабодныя і справядлівыя выбары пад міжнародным назіраннем.

Беларусы працягваюць натхняць свет, спрабуючы вызначыць сваю будучыню. Злучаныя Штаты і нашы партнёры падтрымліваюць народ Беларусі і ўсіх тых, хто ва ўсім свеце сутыкаецца з рэпрэсіямі, змагаючыся за свае асноўныя свабоды і грамадзянскія правы.

***

Заявление Посольства США

9 августа, в годовщину фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Соединенные Штаты в сотрудничестве с союзниками и партнерами представили новые инструменты, чтобы привлечь Александра Лукашенко и его режим к ответу за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении белорусов как внутри, так и за пределами страны. Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога.

Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме —  на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства. Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси.

Соединенные Штаты ясно заявляли о шагах, необходимых для разрешения внутреннего кризиса в Беларуси, изложенных в отчете Экспертной миссии ОБСЕ: немедленное и безоговорочное освобождение всех политических заключенных, подлинный и всеобъемлющий диалог с оппозицией и гражданским обществом и свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.

Белорусы продолжают вдохновлять мир, пытаясь определить свое будущее. Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают народ Беларуси и всех тех, кто во всем мире сталкивается с репрессиями, борясь за свои основные свободы и гражданские права.