Місія ЗША пры АБСЕ: Апошнія падзеі ў Беларусі

A woman covered herself by an old Belarusian national flag kneels in front of a riot police line as they block Belarusian opposition supporters rally protesting the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Sept. 13, 2020. Protests calling for the Belarusian president's resig

Місія ЗША пры АБСЕ: Апошнія падзеі ў Беларусі

Выступ в.а. Намесніка Кіраўніка Місіі Элізабэт Разэнсток-Сілер
на пасяджэнні Пастаяннага савета ў Вене
16 красавіка 2021 года

Дзякуй, спадарыня Старшыня.

У той час, калі ў працы Пастаяннага савета быў зроблены перапынак, на жаль, не адбылося перапынку ў рэпрэсіях у Беларусі. Мы асабліва занепакоеныя правакацыйнымі, палітычна матываванымі арыштамі ўладамі членаў беларуска-польскай абшчыны. Гэтыя арышты суправаджаліся яшчэ больш лютай антыпольскай прапагандай па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, а таксама ціскам на школы польскай мовы з мэтай атрымання падрабязнай інфармацыі аб іх настаўніках і вучнях (у тым ліку аб непаўналетніх).

Мы нагадваем нашым беларускім калегам, што іх грамадзяне, у тым ліку і польскага паходжання, не з’яўляюцца іх ворагамі. Мы заклікаем беларускія ўлады перастаць ставіцца да сваіх грамадзянаў як да праціўнікаў, але замест гэтага паважаць іх правы чалавека і асноўныя свабоды. Гэтыя рэпрэсіі, якія падтрымліваюцца дзяржавай, супраць членаў польскай абшчыны суправаджаюцца больш шырокімі рэпрэсіямі супраць ажыццяўлення правоў на свабоду выказвання меркаванняў, мірных сходаў і аб’яднанняў у Беларусі. Мы падтрымліваем намаганні Міжнароднай платформы падсправаздачнасці па Беларусі па зборы доказаў катаваннняў і рэпрэсій з мэтай прыцягнення вінаватых да адказнасці.

Дзякую Вам, спадарыня Старшыня.

https://osce.usmission.gov/recent-developments-in-belarus-2/

______________________________________

 

Миссия США при ОБСЕ: Последние события в Беларуси

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер
на заседании Постоянного совета в Вене
16 апреля 2021 года

Благодарю Вас, госпожа Председатель.

В то время как в работе Постоянного совета был перерыв, к сожалению, в Беларуси не было перерыва в применении репрессий. Мы особенно обеспокоены провокационными, политически мотивированными арестами властями членов белорусско-польской общины. Эти аресты сопровождались ещё более яростной антипольской пропагандой по белорусскому государственному телевидению, а также давлением на школы польского языка с целью получения подробной информации об их учителях и учениках (в том числе о несовершеннолетних).

Мы напоминаем нашим белорусским коллегам, что их граждане, в том числе и польского происхождения, не являются их врагами.  Мы призываем белорусские власти перестать относиться к своим гражданам как к противникам, а вместо этого уважать их права человека и основные свободы.  Поддерживаемые государством репрессии в отношении членов польской общины сопровождаются продолжающимися в Беларуси более широкими ущемлениями прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений.  Мы поддерживаем усилия Международной платформы подотчетности по Беларуси по сбору доказательств пыток и репрессий для привлечения виновных к ответственности.

Благодарю Вас, госпожа Председатель.

https://osce.usmission.gov/recent-developments-in-belarus-2/