Заходнія дыпламаты сустрэліся з беларускім міністрам замежных спраў Макеем

Сёння кіраўнікі дыпламатычных місій ЕС і дзяржаў-членаў ЕС, прадстаўленых у Мінску, Вялікабрытаніі, Швейцарыі і ЗША сустрэліся з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем.

 

Дыпламаты пацікавіліся аб планах беларускіх уладаў у дачыненні да выканання патрабаванняў канстытуцыі краіны і міжнародных абавязацельстваў, якія тычацца фундаментальных правоў і свабод, а таксама вяршэнства права, што, у першую чаргу, выявілася б у наступным:

– спыненні затрыманняў, гвалту і бесчалавечнага абыходжання з мірнымі пратэстоўцамі;

– вызваленні ўсіх палітычных зняволеных і несправядліва затрыманых;

– судовым пераследзе тых, хто санкцыянаваў і здзяйсняў акты гвалту і бесчалавечнага абыходжання, якія прывялі да раненняў, траўм, гібелі людзей i фармавання агульнай атмасферы беззаконнасці;

– правядзенні свабодных і справядлівых выбараў пад незалежным назіраннем.

Дыпламаты таксама праінфармавалі міністра аб магчымых сцэнарах, па якіх маглі б развівацца адпаведныя двухбаковыя адносіны, калі б улады Беларусі ажыццявілі адчувальныя і значныя крокі па аднаўленні вяршэнства права.

Кіраўнікі місій заклікалі ўлады краіны знаходжання ўстрымлівацца ад дзеянняў, якія перашкаджаюць дыпламатычнай супольнасці ў Беларусі ў выкананні сваіх стандартных дыпламатычных абавязкаў у атмасферы, свабоднай ад умяшання і запалохвання. Яны таксама выказалі чаканне, што беларускі бок пагодзіцца на вяртанне ў Беларусь паслоў Літвы і Польшчы і іх штата дыпламатычных супрацоўнікаў да канца года.

Дыпламаты паўтарылі, што іх урады гатовы аказваць падтрымку і садзейнічаць інклюзіўнаму нацыянальнаму дыялогу ў Беларусі, абараняючы суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, а таксама яе бяспечную, дэмакратычную і квітнеючую будучыню.

 

_________________________

Западные дипломаты встретились с белорусским министром иностранных дел Макеем

 

Сегодня главы дипломатических миссий ЕС и государств-членов ЕС, представленных в Минске, Великобритании, Швейцарии и США встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

 

Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права, что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:

– прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;

– освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;

– судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;

– проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права.

Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Они также высказали ожидание, что белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.

Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее.